Стручни тела на установата

Стручен колегиум

 Стручен колегиум е советодавно тело на Директорот и работи во состав: Директор, Помошник директор, секретар на Установата, раководителите на одделенија и стручни соработници: социјален работник, психолог и лекар, а по потреба може да работи и во поширок состав во зависност од проблематиката која се разгледува.

 

Стручен совет

Стручниот совет во Установата работи во состав: Помошник директор, дефектолози, воспитувачи, инструктори, и членови на Стручниот тим (лекар, психолог и социјален работник).

Стручниот совет го свикува и со него раководи Помошник директорот како раководител на Одделението за едукација и оспособување за работно – производна активност и Дневен центар за возрасни лица.

 

 Стручен тим

 Стручниот тим во Установата работи вo состав:

  • Дефектолог (Помошник директор) – Координатор на Стручниот тим
  • Психолог
  • Социјален работник

Лекар