Почетна

ЗА НАС

Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје е Јавна установа, дел од мрежата на Јавни установи од социјален карактер која обезбедува дневно и интернатско згрижување, опсервација, рехабилитационо – корективен третман, воспитание, образование, работно оспособување и работна окупација, спортско- рекреативен и културно забавен живот и здравствена заштита на лица со умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој.

 

КОНТАКТ

Адреса:

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје

ул. Втора македонска бригада бб

1000 Скопје

Телефони:

Централа: 02 2615 137

Тел./Факс: 02 2615 138

Електронска пошта:

juzrdm-sk@mtsp.gov.mk

zavod_tp@yahoo.com

Социјални мрежи:

https://www.facebook.com/Zavod-za-rehabilitacija-na-deca-i-mladinci-Skopje-162050767161090/