Организациска структура

Основната дејност и работните задачи кои се утврдени со Статутот, Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје ги организира и реализира преку следните организациони единици – одделенија:

  • Одделение за едукација, работно оспособување и оспособување за работно – производна активност и Дневен центар за возрасни лица
  • Одделение за здравство со интернат и кујна
  • Одделение за административни и општи работи
  • Одделение за утврдување на потреба и помош од друго лице.

Директор:
М-р Анета Стефановска

Помошник директор:
Даниела Саздова