Организациска структура

Основната дејност Установата ја остварува преку следните организациони единици – Служби и оддели:

 1.   Служба  за административни и помошно – технички работи
  1.1  Оддел за административни работи и управување со човечки ресурси
  1.2  Оддел за помошно – технички работи
 2. Служба Економија Драчево
  2.1 Оддел за  растително производство
  2.2 Оддел за сточарство и ветеринарна медицина
 3. Служба  за превенција и рана интервенција
  3.1 Оддел за превенција- советодавна работа
  3.2. Оддел за рана интервенција и рехабилитација
 4. Служба за дневно згрижување на корисници
  4.1 Оддел за дневно згрижување на корисници од 7-14 години
  4.2  Оддел за дневно згрижување на корисници од 14 – 26 години
  4.3 Оддел за дневно згрижување на корисници над 26 години
 5. Служба за професионала рехабилитација
  5.1.Оддел за проценка и поддршка при вработување
  5.2 Оддел за работно оспособување, обуки и стекнување на вештини за работа
 6. Служба за сместување и третман на корисници
  6.1 Оддел за реинтеграција
  6.2 Оддел за подготвување на корисниците за организирано живеење со подршка
 7. Служба за живеење на корисниците  со подршка во заедницата
  7.1 Оддел за поддршка на корисниците и нивните семејствата
  7.2 Оддел за организирано живеење со поддршка во станбени единици

( Станбени единици)

 

В.Д.Директор – Асие Пашоли

Раководител на Служба за дневно згрижување на корисници – Стојанка Коцева

Раководител на Служба за професионална рехабилитација – Сузана Попоска

Раководител на Служба Економија Драчево – Љупчо Кец Мицковски